Школски одбор

vijece

Чланови Школског одбора:

Миладин Панић, председник ШО
Зорица Хаџић – запослена у установи
Гордана Вукојев – запослена у установи
Злата Ракита Вићентић – родитељ
Војислава Ивић – родитељ
Татјана Јатић Колар – родитељ
Милан Козомора – локална самоуправа
Марија Кутањац – локална самоуправа
Рајко Поњевић – локална самоуправа 

         

 

 

О школском одбору          

          Школски одбор је орган управљања у Школи. Школски одбор има девет чланова, укључујући у тај број и председника.

          Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља ученика и локалне самоуправе. Чланове школског одбора из редова запослених предлаже наставничко веће, а из редова родитеља савет родитеља.

          Чланове школског одбора именује и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова школског одбора.

          Мандат школског одбора траје четири године.

          Надлежности школског одбора:

1.     доноси Статут, правила понашања у Школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2.     доноси предшколски, школски, односно васпитни програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3.     утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4.     доноси финансијски извештај у складу са Законом;

5.     усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6.     расписује конкурс и бира директора;

7.     разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8.     доноси план стручног усавршавања запослених;

9.     одлучује по жалби односно приговору на решење директора;

10. обавља и друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и Статутом;

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у Школи, као и два представника ученичког парламента, сви без права одлучивања. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *